Ресурсите, които ще намерите в сайта представляват всички файлове, които са необходими за изпълнението на задачите към учебника по предмета "Информатика" за 8. клас. Ресурсите са групирани, според разделите в учебника и за допълнително улеснение на учениците и учителите, са представени по страници. При отварянето на всеки от ресурсите, ще имате възможност да ги разгледате или да ги изтеглите като архиви.

При откриване на грешка, моля пишете на e-mail: office@programmingatschool.com

РАЗДЕЛ 1
ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА

Ресурс "IP.docx", към стр. 18

Задача 14.
Във файла IP.docx разполагате с таблично описание на етапите на информационен процес и основните въпроси, на които намираме отговор във всеки етап. Подредете ги правилно, така че да си съответстват. С кои видове информационни дейности ги свързвате?


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "algo23", към стр. 23

Задача 18.
Отворете папка algo23 и разгледайте различните представяния на един и същ алгоритъм.

Кое представяне е най-ясно за вас?
● текстово описание; псевдокод;
● видео/анимация;
● графично (с блок схеми);
● с език за програмиране


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "mes2info.docx.", към стр. 28
Задача 1.
Отворете файла mes2info.docx. В него има таблица, в която са записани различни съобщения. Подредете ги спрямо информация, която носят за вас. Сравнете помежду си.


Ресурс "IP.docx", към стр. 28
Задача 2.
Отворете файла IP.docx. В него има таблица на различни дейности. Групирайте ги спрямо основните видове информационни дейности.


Ресурс "proc2act.pptx", към стр. 28
Задача 4.
Свържете етапите на дадения информационен процес във файла proc2act.pptx с подходящи информационни дейности.

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "Labels", към стр. 29

Задача 2.
В папка Labels има снимани етикети на стоки. Опитайте да разчетете какво означават номерациите в тях.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "Audio1", към стр. 31

Задача 1.
Стартирайте аудиофайл, който слушате всички едновременно, и изпълнявайте индивидуално посочените действия. Сравнете си резултатите. Има ли разлики? Защо?Ресурс "alg2.jpg", към стр. 31

Задача 3.
По зададено графично описание на алгоритъм във файла alg2.jpg да се опише текстово в текстов файл.Ресурс "alg3.docx", към стр. 31

Задача 5.
Използвайте описанието на алгоритъм с псевдокод, даден във файла alg3.docx и го проследете със зададените входни данни. Сравнете резултата.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "binCards", към стр. 32

Игри с бинарни карти


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "IProblems.docx" и "IPMet.docx", към стр. 33

Задача 2.
Във файла IProblems.docx са дадени три проблема с търсене на ин- формация. Изберете един и работете в екип по него. След като приключите, сравнете резултатите с останалите в класа и проверете дали сте включили всички етапи от информационния процес. Можете ли да подобрите изпълнението на някой от тях, ако използвате схемата от файла IPMet.docx?


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК

РАЗДЕЛ 2
СРЕДА ЗА ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ

Ресурс "IDEs", към стр. 41

Задача 2.
Разгледайте папката IDEs с видеата от работата с двете среди за разработка. Направете сравнителна таблица за разликите, които откриете между тях.Ресурс "Video1", към стр. 41

Задача 2.
В папката към урока ще видите две видеа за инсталиране на двете среди за програмиране, които се препоръчват за употреба в този учебник.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "Triangle", към стр. 42

Задача 3.
От ресурсите към учебника отворете и разгледайте програмата Triangle.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "Triangle2", към стр. 44

Задача 11.
От ресурсите* стартирайте коригираната компютърна програма Triangle2 и направете тестове със същите тестови случаи.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "Chemistry1", към стр. 45

Задача 1.
От ресурсите към учебника отворете проект Chemistry1. Разгледайте настройките на отделните обекти от графичния потребителски интерфейс, като ги избирате и разглеждате панела за свойствата на обектите (Properties).


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "Trapez", към стр. 48

Задача 3.
Стартирайте от диска към учебника програмата Trapez. Тази програма реали зира създадения в предходната стъпка алгоритъм.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "evalUI", към стр. 52

Задача 1.
В папка evalUI са дадени примерни изображения от екрани на потребителски интерфейси. Подгответе бланка за тестване и отбележете с +/– съответно спазените/неспазените правила при проектиране. Може да изпълните задачата, като отбелязвате и в онлайн формуляр. Използвайте принципите от Вариант 1.Ресурс "txtUI", към стр. 52

Задача 2.
В папка txtUI са дадени примерни изображения от екрани на потребителски интерфейси, които са само с текстове. Известно е, че потребителите харесват визуалната подкрепа. Предложете визуална подкрепа за всеки от разглежданите примери.Ресурс "controlsUI.pptx", към стр. 52

Задача 3.
Във файла controlsUI.pptx са сложени основните контроли в два слайда. Използвайте един от комплектите и направете проект в нов слайд по дадените задачи от слайд 3 и слайд 4.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "ColorCalc", към стр. 56

Задача 2.
От папка ColorCalc отворете проектa на езика, с който основно работите, и опишете следните свойства за дадената в таблицата контрола.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "experts", към стр. 60

Задача 5.
Проектирайте потребителски интерфейс на смарт часовник за управление на времето. Разгледайте вече създадени приложения или потребителски интерфейси на подобни проекти, използващи техниката Pomodoro за управление на времето. Използвайте дадените шаблони за смарт часовници от файла smartwatchРесурс "strange", към стр. 60

Задача 6.
Отворете приложението от папка Strange в средата за разработка и разгледайте приложението. Създайте протокол за проверка за спазване на правила на проектиране и наличие на грешки.Ресурс "smartwatch.jpg", към стр. 60

Задача 9.
Проектирайте потребителски интерфейс на смарт часовник за управление на времето. Разгледайте вече създадени приложения или потребителски интерфейси на подобни проекти, използващи техниката Pomodoro за управление на времето. Използвайте дадените шаблони за смарт часовници от файла smartwatch


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "evalUI.xlIs" и "evalU", към стр. 61

Задача 1.
Използвайте евристиките на Нилсън в шаблона evalUI.xls и оценете по двойки приложението, което е представено с видеото в папка evalUI.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "eval1.ppt", към стр. 64

Задача 1.
Отворете файла eval1.ppt. На първия слайд има описание на приложение само с думи. Направете графичен проект на интерфейса на описаното приложение на втория слайд.Ресурс "eval3.pdf", към стр. 64

Задача 3.
Във файла eval3.pdf е описан проблем. Предложете приложение, реша- ващо проблема, и направете проект за потребителски интерфейс. Направете и TOE диаграма. Кое след кое ще направите?Ресурс "eval4.pptx", към стр. 64

Задача 4.
В два слайда от файла eval4.pptx се намират контроли от две приложе- ния. Авторът ги е разбъркал. Подредете ги така, че всяка контрола да е на отделен слайд. Подравнете контролите така, че да спазите принципите на визуалния дизайн и да осигурите читаемост на приложението.Ресурс "eval4.pdf", към стр. 64

Проектирайте потребителския интерфейс на приложение с описана функционалност във файла eval4.pdf в средата за визуално програмиране, която използвате.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК

РАЗДЕЛ 3
 ПРОГРАМИРАНЕ

Ресурс "dataTypes", към стр. 69

Вижте видеото в папка dataTypes с някои специфични примери


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "аss1.mp3", към стр. 71

В папка p71/audio отворете файла ass1.mp3. В него има запис на обяснение, което трябва да запишете като програмен код. Запишете и изпълнете програмата. Какъв резултат получихте?Ресурс "ass2.mp3", към стр. 71

В папка p71/audio отворете файла ass2.mp3. В него има кратък аудио запис на обяснение, което трябва да чуете. Следвайте инструкциите и определете точния резултат за променливата p.Ресурс "ass3.mp3", към стр. 71

В папка p71/audio отворете файла ass3.mp3. В него има аудио запис на обяснение, което трябва да чуете. Следвайте инструкциите и определете първоначалната стойност на променливата z.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "p77", към стр. 77

Задача 4. Разгледайте примера на вашия програмен език.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "p81", към стр. 81

Изслушайте записа и запишете правилно аритметичния израз по зададените указания.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "evalexp", към стр. 85

Задача 22. Оценете стойността на аритметичен израз, записан на език за програмиране, от папка evalexp. Сорсовете на четирите програмни езика са записани като изображения. След като оцените резултата без компютър, направете проверка на получения от вас резултат с компютър.Ресурс "Ek.docx", към стр. 85

Задача 23. Запишете формулата за определяне на кинетичната енергия със средствата на език за програмиране. Отворете таблицата от файла Ek.docx и попълнете резултатите в нея с дадените входни данни. Резултатите получете по два начина: с електронна таблица и с език за програмиране. Има ли разлики в резултата?Ресурс "eval2", към стр. 85

Задача 24. Оценете стойността на аритметичните изрази, записани във файла eval2, като използвате приоритета на операциите.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "names.docx", към стр. 90

Задача 2. Отворете файла names.docx. В него са описани казуси за различни величини и предложете подходящо име на променлива спрямо дадения език за програмиране.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурси "formatIO.docx" и "expFormatIO.docx", към стр. 93

Задача 16. Във файла formatIO.docx са дадени подробни указания за форматирането на входа и изхода на реалните числа. Използвайте тази помощ и oпишете със средствата на програмния език изразите, които са дадени във файла expFormatIO.docx.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "comb25", към стр. 94

Задача 17. Създайте програмен фрагмент на език за програмиране, с който се описва решаването на комбинаторна задача. Примерни задачи можете да намерите в папка comb25.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "p95/zad1", към стр. 95

Задача 1. Открийте грешките в сорсовете в папка p95/zad1 без да компилирате? Основни типове данниРесурс "p95/zad2", към стр. 95

Задача 2. Преподредете кода в програмите от папка p95/zad2, за да се получи резултата, описан като коментар на първия ред.Ресурс "p95", към стр. 95

Задача 3. Редактирайте програмният фрагмент от папка p95, така че да постигнете същият резултат, като използватe други оператори.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "p27-28/audio", към стр. 96

В папка p27-28/audio има три файла с описанието на дейности, които изпълняват трима служители в софтуерна фирма. Отворете текстовия файл proff .doc, изслушайте описанията и попълнете предполагаемите длъжности на служителите.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "valuta", към стр. 99

Задача 7. Отворете проекта на езика, с който работите, от папка valuta. Отворете електронната таблица, в която са зададени критерии и показатели за оценка на проекта. Изпълнете указанията, за да проверите верността на резултатите и качеството на приложението. Обсъдете вида на грешките, които открихте, и общата оценка на резултатите със съучениците си.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "Planets", към стр. 100

ЗАДАНИЕ: За нуждите на обучението по физика и астрономия в училище трябва да бъде разработен програмен продукт с графичен потребителски интерфейс, който да позволява след избор на една от планетите в Слънчевата система да се визуализира кратка информация за нея (размера на нейния радиус и плътност). След избор на бутон за изчисление да се визуализират обемът и масата на тази планета.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс към стр. 122

В папка 33-34 намерете видеатата, в които ще видите създаването на два про- екта с радио бутони и полета за отметки. Отворете файла notesVideo.docx и попълнете отговорите на поставените въпроси.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "NumberOfDays", към стр. 127

Отворете папка NumberOfDays, в която има сорсове на различни програмни езици, в които са допуснати грешки. Открийте грешките без помощни средства и ги поправете.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "infoDocsBG.docx", към стр. 136

Напишете фрагмент от програма, извеждащ документите, които можете да притежавате на определена възраст. Справка за текущите изисквания в рамките на закона са дадени във файла infoDocsBG.docx.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "Кредитен калкулатор", към стр. 156

Задача 3. Създайте кредитен калкулатор с графичен потребителски интерфейс, който при въведени от потребителя данни за обща сума на кредита, годишен лихвен процент и брой месеци да изчислява и отпечатва погасителния план с месечната анюитетна вноска (лихва).


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "USPEH", към стр. 163

Забележка: Примерно решение на задачата (проект Uspeh) можете да изтеглите от ресурсите към учебника.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурси "Uraphics1" и "Graphics1", към стр. 168

Можете да разгледате приложението от сайта на учебника.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "model.png", към стр. 169

Намерете и поправете грешките така, че да се извежда резултатът, даден във файла model.png.Ресурс "errFind", към стр. 169

Задача 8. Отворете папка errFind и отворете програмата на изучавания от вас език за прoграмиране.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс към стр. 186

Разгледайте условията в ресурсите към учебника и изберете програма, която да тествате.


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "Tourism", към стр. 198

Задача 2. От ресурсите към учебника разгледайте проекта Tourism. Тествайте с различни тестови стойности.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "arrYN", към стр. 207

Задача 9. В папка arrYN са дадени няколко софтуерни приложения. Във всяко от тях е използван масив. Прегледайте ги и направете таблица, в която документирайте наблюденията си в кой проект за какво точно са използвани масиви.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "code60_5", към стр. 214

Въпрос 5. Каква ще е стойността на променливата „a“ след изпълнение на програмния фрагмент, даден в папка code60_5?

а) най-малкият елемент на масива
б) първият елемент на масива
в) най-големият елемент на масива
г) сборът на елементите на масива


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК

РАЗДЕЛ 4
СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ

Ресурс "bioritmi", към стр. 225

Биоритмичен хороскоп.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "ThingHats.docx", към стр. 228

Проектирайте приложение, в което се използва методът на шестте мислещи шапки на Едуард де Боно. Подробно за този метод и употребата му можете да прочетете във файла ThingHats.docx, а в следващата таблица са представени някои основни идеи как мисли човек, когато си сложи такава шапка.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "Hats6", към стр. 229

За ваше улеснение сме подготвили следните изображения, които можете да откриете в ресурсите към учебника. (това са шапките с различни цветове).


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "test", към стр. 233

Задача 1.
Изтеглете от ресурсите към урока проекта test. Разгледайте формите и направете подобрения на графичния потребителски интерфейс.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК
Ресурс "funText", към стр. 234

Задание 1.
Отворете проекта funText. Той представлява една игра с думи. Името на проекта трябва да се смени от автора на проектаРесурс "engVerbs", към стр. 234

ЗАДАНИЕ 2.
Отворете проекта engVerbs. Програмата представлява речник/игра с неправилните глаголи на английски език. Името на проекта трябва да се смени от автора на проекта


ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ РЕСУРСИ ОТ ТУК
Ресурс "figs", към стр. 236

Задача 1.
Отворете проекта за визуализация на фигури, намиращ се в папка figs, и добавете програмен код, с който да визуализирате елипса и квадрат.


ИЗТЕГЛИ РЕСУРСА ЗА ЗАДАЧАТА ОТ ТУК